Эрхийн бичгийн загвар батлах тухай

2011-08-05 00:00:00

Монгол Улсын "Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, "Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дахь хэсэг, 2011 оны Монгол Улсын Их Хурлын 11 дүгээр тогтоол, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд, Нийслэлийн Засаг даргын А-116/351 тоот хамтарсан тушаал захирамжийг үндэслэн ТУШААЖ, ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Болозсруулсан түлш хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах, иргэдэд олгох эрхийн бичгийн загварыг хавсралт ёсоор баталсугай.
  2. Эрхийн   бичгийг  хэвлүүлэх,   хуваарилах   ажлыг   Байгаль   орчин,   аялал жуулчлалын яамны "Цэвэр агаарын сан" /Н.Хүрэлсүх/-д, түгээн борлуулах ажлыг агаарын бохирдлыг бууруулах дүүргүүдийн салбар хороодын дарга нарт тус тус үүрзг болгосугай.
  3. Энэхүү   тушаал,   захирамжийн   хэрэгжилтэнд   хяналт   тавьж   ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Н. Батсуурь/, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч /Д. Ганболд/-д үүрэг болгосугай.
 


Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын захирагчийн 2011 оны 08 дугаар сарын
05-ны өдрийн А-267/609 дугаар тушаал, захирамжийн хавсралт А


 

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын захирагчийн 2011 оны 08 дугаар сарын
05-ны өдрийн А-267/609 дугаар тушаал, захирамжийн хавсралт Б