Нийслэлийн төсвийн 2009 оны хэмнэлт болон төлөвлөгөөнд хийсэн өөрчлөлтийн дагууон дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2010-01-18 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны "Нийслэлийн 2009 оны төсөвт зарим өөрчлөлт оруулах тухай" 4/22 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Хот байгуулалт, дэд бүтцийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг нэгдүгээр, Байгаль орчин, экологийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар, Шинээр байгуулах болон шинэчлэх шаардлагатай үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах ажлын жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

     Хоёр. Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлыг нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн орлогч Б.Мөнхбаатар, хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээг нийслэлийн Засаг даргын Үйлдвэрлэл, экологийн асуудал хариуцсан орлогч Д.Ганболд, гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Ч.Бат нар тус тус хариуцан худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн 2010 оны 2 дугаар сарын 1-ний дотор зарлаж, 4 дүгээр сарын 1-ний дотор тендер шалгаруулалтыг дүгнэж дуусган гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлэхээр зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг даалгасугай.

     Гурав. Хөрөнгийн зарцуулалтад нь хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбилэг/-т, ажлын гүйцзтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар /Н.Нацагдорж/, Авто замын газар /Д.Од/ нарт, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон өмчийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т тус тус даалгасугай.
 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
16 тоот захирамжийн хавсралтууд

 

НИЙСЛЭЛИЙН 2009 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМНЭЛТ БОЛОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХИЙСЭН ӨӨРЧЛӨЛИЙН ДАГУУ ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАРЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ.БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төг/

Төсөл, арга хэмжээ, барилга
байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Хэрэгжих хугацаа

2010 онд санхүүжих

1

Сэлбэ голын баруун эргээр Нарны зам-Энхтайвны өргөн чөлөөг холбосон авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /1.4 км/

2009-2010

171.8

2

Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих "Энгельсийн гүүрэн гарц" төслийн дотоод эх үүсвэрийн үлдэгдэл санхүүжилт

2009-2010

190.0

3

Дамдинсүрэнгийн гудамжны авто замд 190у/м туузан хашлага суурилуулах, далангийн бэхэлгээний ажил

2010

85.0

 

Дүн

 

446.8

 

НИЙСЛЭЛИЙН 2009 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМНЭЛТ БОЛОН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХИЙСЭН ӨӨРЧЛӨЛИЙН ДАГУУ ОН ДАМЖИН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ
БУУРУУЛАХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ЖАГСААЛТ

/сая төг/

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Хэрэгжих хугацаа

2009 онд  санхүүжих

1

Гэрийн зуухны утаа шүүгч

2009-2010

92.0

2

Гэрийн зуух, түлшний зохистой хувилбарыг сонгон гэр хорооллын айл өрхүүдэд нэвтрүүлэх

2009-2010

100.0

3

Авто тээврийн хэрэгслэлийн шатахууны чанарыг сайжруулапн, утаа бууруулагч биодизель түлшний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх

2009-2010

40.0

4

Шинэ төрлийн утаа багатай гэрийн зуухны туршилт хийх

2009-2010

5.0

5

Биоэтонол шатахуун "ЭКО 92"-ын үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх

2009-2010

107.1

 

Дүн

 

344.1


НИЙСЛЭЛИЙН 2009 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМНЭЛТ БОЛОН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХИЙСЭН ӨӨРЧЛӨЛИЙН ДАГУУ ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОН ШИНЭЧЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ҮЕРИЙН
ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСВИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төг/

Төсөл, арга хэмжээ, барилга
байгууламжийн нэр, хүчин
чадал, байршил

Хэрэгжих хугацаа

2010 онд санхүүжих

 

1

Баянзүрх дүүргийн  13,  14-р хорооны (Цайз захын орчим) үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /7.0 км/

2010

108.0

 

2

БЗД-ийн     13-р    хорооны    нутаг    дэвсгэрт    Шархаднаас Сүнжингранд зочид буудлын баруун талаар /3.3 км/

2010

53.0

 

3

Зайсангийн үерийн хамгаалалт /4.0км/

2010

64.0

 

4

Сэлбэ     голын     баруун     эргийн     үерийн     хамгаалалт (Дамбадаржаагийн гүүрээс дээш баруун талаар) /2.5 км/

2010

25.0

 

5

Толгойтын авто замын гүүрээс дээш /0.4км/

2010

10.0

 

6

3,4-р хорооллын үерийн хамгаалалтын суваг /1.1 км/

2010

17.0

 

7

Шархадны ус хурах талбайн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /2.7 км/

2010

45.0

 

8

Дэнжийн 1000   1-р суваг/0.77 км/

2010

12.0

 

9

Дэнжийн 1000    3-р суваг/1.0 км/

2010

17.0

 

10

Дэнжийн   1000      1.2-р   сувгийн   уулзвараас   Ногоон   нуур хүртэл үерийн хамгаалалтын суваг /1.08 км/

2010

18.0

 

11

Улаанбаатар хотын зүүн хэсгийн хөрсний ус доошлуулах барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах /200 га/

2010

106.0

 

 

нийт

 

475.0