Баянгол дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай

2010-01-18 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих нийслэлийн Засаг даргаас Баянгол дүүргийн Засаг даргад худалдан авах ажиллагааны эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Эрх шилжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн 2010 оны 2 дугаар сарын 1-ний дотор зарлаж, 4 дүгээр сарын 1-ний дотор тендер шалгаруулалтыг дүгнэж дуусган гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлэхээр зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Баянгол дүүргийн Засаг дарга Л.Амгаланд даалгасугай.

     Гурав. Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдах барилга байгууламж, зам талбайн ажлуудын газар олголт, техникийн нөхцлийг бүрдүүлж, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар /Н.Нацагдорж/, Газрын алба /Ц.Сандуй/ нарт тус тус даалгасугай. 

     Дөрөв. Хөрөнгийн зарцуулалтад нь хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбилэг/-т, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон өмчийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т тус тус даалгасугай.

     Тав. Терийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажлыг зохион байгуулах үнэлгээний хороодын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч Б.Баатарзоригт үүрэг болгосугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
28 тоот захирамжийн хавсралтууд

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР УЛСЫН ТӨСВИЙН
ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГДАРГААС
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая төг/


д/д

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хүгацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

"Баянгол-хөгжил" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /УБ.БГД/

2010

500.0

500.0

2

Өрхийн эмнэлгүүдийг дуудлагын түргэн тусламжийн            автомашинтай            болгох

2010

100.0

100.0

3

Улсын Их Хурлын Ногоон бүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

150.0

150.0

4

Сургууль, цэцэрлэгүүдийг дэмжих /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

400.0

400.0

5

Ахмад, хүүхэд залуучуудын амралтын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

500.0

500.0

6

"Хот төлөвлөлт" хөтөлбөр /Улаанбаатар, Баянгол /

2010

500.0

500.0

7

Улсын Их Хурлын Өргөдпийн байнгын хороог бий болгож үйл ажиллагааг дэмжих /төсөл хэрэгжих, Улаанбаатар, Баянгол/

2010

100.0

100.0

8

Улсын Их Хурлын Хяналт, төсвийн аудитыг сайжруулж, тогтолцоог шинэчлэх /Улаанбаатар, Баянгол /

2010

50.0

50.0

9

Сонирхлын зөрчил, мөрдөх алба, хуулийн байгууллагын эрх зүйн орчин, хууль зүйн бодлого, авлига, сонирхлын зөрчлийн хяналт бодлогыг төлөвлөх /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

350.0

350.0

10

Дүүргийн "Нээлттэй засаглал" хөтөлбөр /Тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ, мэдээллийн сан, сургалт, иргэдийн оролцооны тогтолцоог дэмжих/ /Улаанбаатар,Баянгол/

2010

250.0

250.0

 

Дүн

 

2,900.0

2,900.0