Бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих " чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2010-01-18 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих Нийслэлийн авто замын сүлжээг сайжруулах ажлын жагсаалтыг нэгдүгээр, Үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль, экологийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар, Нийгмийн салбарын чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг гуравдугаар, Хот нийтийн аж ахуйг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

     Хоёр. Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлыг нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн орлогч Б.Мөнхбаатар, хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээг нийслэлийн Засаг даргын Үйлдвэрлэл, экологийн асуудал хариуцсан орлогч Д.Ганболд, гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга Ц.Цогзолмаа, дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Ч.Бат нар тус тус хариуцан худалдан авах ажиллагааг холбогдох
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
22 тоот захирамжийн хавсралтууд

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ, БАЙГАЛЬ, ЭКОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая төг/


д/д

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих /Улаанбаатар, Хан-Уул/

2010

400.0

400.0

2

"Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих" төсөл / Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

300.0

300.0

3

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, байгаль, экологийн тэнцвэртэй байдлыг сайжруулах төсөл боловсруулах

2010

100.0

100.0

 

Дүн

 

800.0

800.0

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
НИЙГМИЙН САЛБАРТХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая төг/


д/д

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор / Улаанбаатар, Сүхбаатар/

2010

1,000.0

1,000.0

2

Сургууль цэцэрлэгийн их засварт /Улаанбаатар, Сүхбаатар/

2010

1,000.0

1,000.0

3

Хүүхдийн цэцэрлэг, 100 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй, 7, 8 дугаар хороо /

2010

400.0

400.0

4

Ахмадын сувиллын барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Чингэлтэй /

2010

410.0

410.0

5

"Нийслэлийн хоймор хөгжил" төсөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй/

2010

400.0

400.0

6

Цэцэрлэг, сургуулийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан дүүрэг/

2010

650.0

650.0

7

Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ / Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

800.0

800.0

8

Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын төв байгуулах /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

700.0

700.0

9

Эрүүл мэндийн 7 дугаар төвд эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмж, кабинет тохижуулах /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

160.0

160.0

10

Нэн ядуу өрхийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, орон гэртэй болгох (Улаанбаатар, Баянгол 20, 9, 10, 11 дүгээр гэр хороо)

2010

200.0

200.0

11

Цэцэрлэгийн барилга /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/

2010

400.0

400.0

12

Улиастай 87 дугаар сургууль спорт заалны барилга / Улаанбаатар, Баянзүрх/

2010

450.0

450.0

13

Шархад 92 дугаар сургууль спорт заалны барилга / Улаанбаатар, Баянзүрх/

2010

450.0

450.0

14

"Баянзүрх-хөгжил хөтөлбөр" /Улаанбаатар, Баянзүрх/

2010

500.0

500.0

15

"Баянзүрх нэг зүрх" хөгжлийн хөтөлбөр / Улаанбаатар, Баянзүрх/

2010

850.0

850.0

16

Эмчилгээ оношлогооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул/

2010

300.0

300.0

17

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын тоног төхөөрөмж, материаллаг баазыг бэхжүүлэх /Улаанбаатар, Хан-Уул/

2010

300.0

300.0

18

Спорт талбай байгуулах, орчны тохижилт хийх / Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

620.0

620.0

 

Дүн

 

9,590.0

9,590.0

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР УЛСЫН
ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХОТ НИЙТИЙН
АЖ АХУЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая төг/


д/д

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шат, дээвэр, инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил

1

1-11 дүгээр хороонд байрлах орон сууцны хороололд 300-ийн цэвэр усны шугам тавих /Улаанбаатар, Хан-Уул/

2010

200.0

200.0

2

Орон сууцны дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

125.0

125.0

3

Орон сууцны цахилгаан шатны их засвар /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

75.0

75.0

4

Орон сууцны барилгын дээврийн их засвар /Улаанбаатар.Сүхбаатар, 1 дүгээр хорооны 26 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 13 дугаар байр, 3 дугаар хорооны 8,9,19 дүгээр байр, 5 дугаар хорооны 23, 6 дугаар байр, 8 дугаар хорооны 2,3,7 дугаар хорооны 4,10,1а, 9 дүгээр байр/

2010

290.0

290.0

 

Дүн

 

690.0

690.0

2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын доторхи гэрэлтүүлэг

1

Гудамжны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

500.0

500.0

2

6-19 дүгээр хорооны гудамжны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Чингэлтэй/

2010

700.0

700.0

3

Гэр хороолол, хорооллын доторхи гэрэлтуүлэг /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

125.0

125.0

4

Гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар.Баянзүрх дүүрэг/

2010

200.0

200.0

5

Гэрэлтүүлэг     /Улаанбаатар,     Сүхбаатар, 2,4,5,6,11,15,17,18 дугаар хороо/

2010

120.0

120.0

6

Гэрэлтүүлэг (Улаанбаатар, Чингэлтэй )

2010

500.0

500.0

7

"Гэрэлтүүлэг тохижилт" хөтөлбөр /УБ.БГД/

2010

200.0

200.0

 

Дүн

 

2,345.0

2,345.0

3. Улаанбаатар хотын авто замын засварын ажил

1

Эрхүүгийн гудамжны 0.7 км авто замын шинэчлэл /нөхөөс/ /УБ, СБД/

2010

300.0

300.0

2

Зам засварлах, 4 дүгээр хорооны 2Ю 2АС-ийн хажууд 20, 22 дугаар байрны орчмын авто зам 500 м /Улаанбаатар.Сүхбаатар/

2010

15.0

15.0

3

Зам засварлах, 5-р хорооны тээврийн товчооны орчмын авто зам /Улаанбаатар.Сүхбаатар/

2010

30.0

30.0

4

Зам засварлах, 6 дугаар хорооны 2 дугаар цэцэрлэгээс Монгол Улсын их сургуулийн оюутны 1,2 дугаар байр хүртэлх 1.5 км авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар/

2010

45.0

45.0

5

Ус   зайлуулах   шугам,   зам,   гүүр   барих, сайжруулах /Улаанбаатар, Баянгол/

2010

175.0

175.0

 

Дүн

 

565.0

565.0

4. Бусад

1

Халуун усны барилга /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/

2010

300.0

300.0

 

Дүн

 

300.0

300.0

 

Нийт

 

3,900.0

3,900.0