Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2010-01-26 00:00:00

     Монгол Улсын "Яамны эрх зүйн байдлын тухай" хуулийн 19 дүгээр зүмл, "Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуулийн 35 дуг'аар чүйл, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйддвэрийн сайд, Нийслэлийн Засш- дар1 а богоод Улаанбаатар хотын Захирагчийн хооронд 2008 оны 11 дүгээр сарын 14-пий одор байгуулсан "Санамж бичиг"-ийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний одрийп 68 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын бүтцэд өөрчлөлт орсон болом Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны удирдах ажилтнуудын ажлын байр өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Хүнс, хөдеө аж ахуй, хенгөн үйлдвэрийн сайд, Нийслэлийи Засаг даргын 2009 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 51/56 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар баталсан ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр өөрчлөн байгуулсугай.

 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хенгөн үйлдвэрийн яамны Хөнгөн   үйлдвэрийн   бодлогын   хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хонгои үйлдвэрийп яамны Газар   тариалашийи   бодлогын   хэрэгжилтийг зохицуулах газрьш орлогч дарга
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгон үйлдвэрийи яамны Стратегийн толовлолт, бодлом.ш гачрын орлогч дарга

Ажлын хэсгийн дарга:

 • Т.Гантулга  - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хенгөн үйлдвэрийи яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Орлогч дарга:

 • Ч.Бат   - Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга

Гишүүд:

 • П.Ганхуяг - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Д.Бадарч - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хенгөн үйлдвэрийн яамны Хөнгөн   үйлдвэрийн   бодлогьга   хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Ч.Энх-Амгалан - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Д.Галсанбуян - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хонгои үйлдвэрийп яамны Газар   тариалашийи   бодлогын   хэрэгжилтийг зохицуулах газрьш орлогч дарга
 • Б.Цогбадрах - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгон үйлдвэрийи яамны Стратегийн толовлолт, бодлом.ш гачрын орлогч дарга

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР