Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

2010-05-26 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны "Нийслэлийн 2009 оны төсөвт зарим өөрчлөлт оруулах тухай" 4/22 дугаар топгоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Хөтелбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг холбогдох хэлтэс, алба, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрын дарга нарт үүрзг болгосугай.

     Гурав. Хөрөнгийн зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т даалгасугай.

     Дөрөв. Захирамжийн хэрэгжилт хяналт тавьж  ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч /Б.Баатарзориг/-т даалгасугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
05 дугаар сарын 26-ны өдрийн
349 тоот захирамжийн хавсралт
 
НИЙСЛЭЛИИН ТӨСВИИН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖИХ ҮНДЭСНИЙ БОЛОН
НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ /сая төг/
 
Хөтөлбөрийн нэр
Хугацаа
2010 онд санхүүжих
Хэрэгжүүлэх байгууллага
1.Үндэсний хөтөлбөр
1
Монгол   Улсад   хүний   эрхийг  хангах  үндэсний хөтөлбөр
2010
3.0
Хууль зүйн хэлтэс
2
Төлбөрийн     чадваргүй     иргэнд     хууль    зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр
2010
2.0
Хууль зүйн хэлтэс
3
Хүн худалдах, ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн    мөлжлөгийн    зорилгоор    ашиглахаас хамгаалах үндэсний хөтөлбөр
2010
5.0
Нийслэлийн Цагдаагийн газар
4
Архив албан хэрэг хөтлөлтийн уйл ажиллагаанд мэдээллийн    технологи    нэвтрүүлэх    үндэсний хөтөлбөр
2010
5.0
Нийслэлийн Архивын газар
5
Жендерийн    тэгш    байдлыг    хангах    үндэсний хөтелбөр
2010
5.0
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
6
Хөгжлийн төлөө нийгмийн түншлэлийн үндэсний хөтөлберийн     хүрээнд     "Нийслэлд     нийгмийн түншлэл хегжүүлэх" баримт бичиг
2010
4.0
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн хороо
7
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн баримт бичиг, хөтөлбер
2010
40
Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэс
8
Өсвөр     үе     залуучуудын     хөгжлийг     дэмжих үндэсний хөтелбөр
2010
5.0
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүүхдийн төлөе газар
9
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр
2010
14.0
Халамж үйлчилгээний газар
10
"Ногоон хувьсгал'' үндэсний хөтелбөр
2010
8.0
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс. Хөдөө аж ахуйн газар
11
Амны хөндийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
2010
3.0
Эрүүл мэндийн газар
12
"Ойн тухай" үндэсний хөтелбөр
2010
5.0
Байгаль хамгаалах газар
 
ДҮН
 
63.0
 
2. Нийслэлийн дэд хөтөлбөр
1
Хороо хөтөлбөр
2010
5.0
Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
2
Нийслэлийн эрх зүйн орчныг сайжруулах
2010
7.0
Хууль зүйн хэлтэс
3
Нийслэлийн      үйлдвэрлэлийг     дэмжих     дэд хетөлбөр
2010
5.0
Үйлдвэрлэлийн хэлтэс
4
"Хүн амын ахуйн үйлчилгээ 2016" нийслэлийн дэд хөтөлбөр
2010
5.0
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс
5
"Хүртээмжтэй       хүнс       баталгаат       байдал" нийслэлийн дэд хөтөлбөр
2010
6.3
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
6
Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах нийслэлийн хөтөлбөр
2010
5.0
Хүүхдийн төлөө газар
7
Улаанбаатар     хотын     аялал     жуулчлал-2015 хөтөлбөр
2010
5.0
Аялал жуулчлалын газар
8
Малын эрүүл мэнд нийслэлийн дэд хөтөлбөр
2010
.       5.0
Мал эмнэлэгийн газар
9
Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх талаар баримтлах бодлого нийслэлийн дэд хөтөлбөр
2010
5.0
Хедөө аж ахуйн газар
10
Нийслэлийн Хүмүүнлэгийн хөтөлбөр
2010
8.0
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, нийслэлийн Улаан загалмайн хороо
 
Дүн
 
56.3
 
 
нийт
 
119.3