Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2010-03-01 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Хөрөнгийн бирж хооронд байгуулсан 2010 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн "Хамтран ажиллах санамж бичиг"-ийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Хөрөнгийн биржийн хооронд байгуулсан "Хамтран ажиллах санамж бичиг"-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Санамж бичигт тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж батлуулахыг Ажлын хэсгийн дарга П.Цогтбаатарт даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн
07 тоот захирамжийн хавсралт

 

 

Ажлын хэсгийн  бүрэлдхүүн

Ажлын хэсгиин
дарга                                    П.Цогтбаатар        Нийслэлийн Засаг даргын Өмч хувьчлал, хөрөнгө оруулалт хариуцсан зөвлөх

Гишүүд           С.Даваасамбуу   Монголын Хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх     захирлын     зөвлөх /зөвшилцсөнөөр/

Д.Дуламсүрэн       Нийслэлийн Өмчийн  харилцааны газрын дэд дарга

С.Гэрэлмаа             Монголын хөрөнгийн биржийн Арилжаа, судалгааны албаны ахлах мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/

Ц.Цэцэнзориг          Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Менежмент, төлөөллийн хэлтсийн дарга

Б.Буянбат                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

М.Энхтуяа               Монголын хөрөнгийн биржийн Бүртгэлийн      албаны      ахлах мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/

М.Ганбаатар             Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төвийн захирал

Б.Энхбаяр                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийи сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.Баялагцэнгэл        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга   С.Амарбаяр   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрыи Менежмент, твлөоллийн хэлтсийн ахлах мэргэжиптэн
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР