Аудитын комисс томилох тухай

2010-06-11 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
     Нэг. Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төвийн менежментийн гэрээ, бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх Аудитын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, комиссын ажиллах удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.
Үүнд:  
Комиссын дарга:
  • М.Энхболд   Нийслэлийн     Өмчийн     харилцааны газрын    Өмч    хувьчлалын    хэлтсийн  дарга

Гишүүд:

  • Р.Ягаанцэцэг    Нийслэлийн   Засаг   даргын   Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  • Л.Мөнхцэцэг      Нийслэлийн   Эрүүл   мэндийн   газрынэдийн   засаг,   төлөвлөлтийн   асуудал хариуцсан мэргзжилтэн
  • Д.Энхцэцэг        Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч
  • Б.Оюунсүрэн     Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн
  • Ц.Оюунгэрэл     Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн хяналт, мэдээллийн хэлтсийн мэргэжилтýí
  • Нарийн Бичгийн дарга:  Ь.Алтансүх   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмч хувьчлалын хэлтсийн мэргэжилтэн

     Хоёр. Aудитын комиссын ажлын удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.

     Гурав. Менежментийн гэрээ, бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийн үр дүнгийн талаар гарсан санал дүгнэлтийг 2010 оны 05 дугаар сард багтаан Нийслэлийн Өмч хувьчпах комисст танилцуулахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР