НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТОД 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

2015-02-02 00:00:00
НИЙТ ТӨСЛИЙН ТОВЧ ЖАГСААЛТ
 
 
Төслийн нэр Хэрэгжүүлэгч байгууллага Санхүүжүүлэгч Төслийн хугацаа Хамрах хүрээ Төслийн хэлбэр
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЛБАР
1 “Гамшгийн эрсдэлийн менежментийг сайжруулах” төсөл НЗАА/хамтран хэрэгжүүлэгч НЕТГ, НОБГ, Ус, цаг уурын хүрээлэн, Төслийн удирдах нэгж Дэлхийн банк, Япон улсын ЗГ, Бодлого хүний нөөцийг хөгжүүлэх сан 2013-2014 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж
2 Чингэлтэй орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Канад 2005-2022 Чингэлтэй дүүргийн      7-12-р хороо Буцалтгүй тусламж
3 Толгойт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Герман 1998-2019 Сонгинохайрхан дүүргийн 1-5,20,22-р хороо Буцалтгүй тусламж
4 “ЧД-ийн олон нийтийн гамшгийн бэлэн байдлын хөтөлбөр” төсөл ЧД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч ЧД-ийн ОБХ, Улаан загламайн хороо, ЭМН, ӨЭМН ЧД-ийн ЗДТГ, ЧД-ийн ОБХ, Улаан загламайн хороо, Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллаг 2013-2017 Чингэлтэй дүүрэг -
5 “Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэмшүүлэхэд дэмжих” “АЙФО” ОУБ Итали улсын төрийн бус  “АЙФО” ОУБ 2011-2014 Улаанбаатар хот -
6 “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулуах менежмент, удирдлага зохицуулалтын чадавхийг орон нутгийн төвшинд бэхжүүлэх” төсөл Люксембургын ЗГ, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр Люксембургын ЗГ, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр 2013-2014 Улаанбаатар хот -
7 “Нийгмийн халамж үйлчилгээг нэн эмзэг бүлгийн хүмүүст хүргэх” Багануур дүүрэг Британийн Улаан Загалмайн Нийгэмлэг 2004-2014 Багануур дүүрэгт Хөнгөлттэй зээл
8 “ОУ-ын Найрамдал-4” төсөл Багануур дүүрэг Японы Улаан Загалмайн Нийгэмлэг 2013-2015 Багануур дүүрэгт Хөнгөлттэй зээл
9 “Хүүхэд хамгааллын чадавхи бэхжүүлэх” төсөл НХГБХГ Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хүүхдийг Ивээх сан 2014 Нийслэлийн 9  дүүрэг Буцалтгүй тусламж
10 “Хүүхэд ивээн тэтгэх” хөтөлбөр “GOOD NEIBORS” ОУБ Солонгос, Япон 5 жилээр сунгагдаж Чингэлтэй дүүрэг
19-р хороо
Буцалтгүй тусламж
11 “Сайн засаглалд хүүхдийн оролцоо чухал” төсөл 2-р шат Хүүхдийг ивээх сан Тайвань 2013-2014 Чингэлтэй дүүрэг
6,13-р хороо
Буцалтгүй тусламж
12 “Гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр Сайн хөрш нийгэмлэг ОУБ Австрали улсын   ХАДА-фонд 1993-2015 Чингэлтэй дүүргийн  16-р хороо Буцалтгүй тусламж
13 Баянхошуу орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Герман 2000-2019 Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянхошуу 7,8,9,10,11,24,25,28-р хороо Буцалтгүй тусламж
14 Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр
·  “Хүүхэд ивээн тэтгэх” төсөл
·  “Эх хүүхдийн эрүүл мэнд” төсөл
·  “Өрхийн э.з сайжруулах” төсөл
·  “Боловсрол” төсөл
“Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ, ХУД-ийн олон нийттээ харилцах хэлтэс/ хамтран хэрэгжүүлэгч ХУД-ийн ЗДТГ Дэлхийн зөн Канад 2005-2022 Хан-уул дүүүргийн 7-10,12,13,16-р хороо Буцалтгүй тусламж
15 Хайлааст орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Япон 2005-2021 Чингэлтэй дүүргийн 13-18-р хороо Буцалтгүй тусламж
16 Дарь-Эх орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Хонг Кон 2000-2017 Баянзүрх дүүргийн 2, 9, 17, 19, 21, 24,           27-р хороо Буцалтгүй тусламж
17 Налайх-1 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Малайз 2000-2017 Налайх дүүргийн 1-4, 6-7-р хороо Буцалтгүй тусламж
18 Амгалан орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Гонг Хонг 1999-2016 Баянзүрх дүүргийн 8,10,12,23,28-р хороо Буцалтгүй тусламж
19 Налайх-2 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Солонгос 2001-2016 Налайх дүүргийн 5-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13-18-р хороод Буцалтгүй тусламж
20 Багануур орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Дэлхийн Зөн ОУБ Дэлхийн Зөн Малайз 2012-2030 Багануур дүүрэг Буцалтгүй тусламж
21 “Өсвөр үеийн хөгжил” хөтөлбөр Дэлхийн зөн ОУБ Дэлхийн зөн 2008-2015 Чингэлтэй дүүрэг
13-18-р хороо
Буцалтгүй тусламж
22 “Хүүхдийн эрсдлийн түвшин тогтоох программын ажиллагааг сайжруулах, ажиллуулах арга зүйг боловсруулах” төсөл НХГБХГ Дэлхийн зөн 2014 Нийслэлийн 9 дүүргийн хороод Буцалтгүй тусламж
23 “Гэр хотхон” төсөл Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан 2007 Хан-Уул дүүргийн      12-р хороо Буцалтгүй мөнгөн тусламж
24 “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөр Налайх дүүргийн ЗДТГ НҮБ-ын Хүүхдийн сан 2012-2016 Налайх дүүрэг Буцалтгүй тусламж
25 “Хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэг” төсөл
БЗД Швейцарын  хөгжлийн агентлаг 2014 Баянзүрх дүүрэг -
26 “Залуучууд
хөгжлийн төсөл”
БЗД НҮБ-ийн хүн амын сан, Монгол Улсын Засгийн газар 2014 Баянзүрх дүүрэг -
27 “Олон улсын
найрамдал-IV” 
төсөл
Япон улсын Улаан Загалмай Нийгэмлэг Япон улсын Улаан Загалмай Нийгэмлэг 2013-2015 Улаанбаатар хот -
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР
28 “Сургуулийн өмнөх боловсролыг дэмжих” хөтөлбөр Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан Тайваны Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан 2006 ХУД-ийн 5-р хорооны  71-р цэцэрлэг, 12-р хорооны 190-р цэцэрлэг Буцалтгүй мөнгөн тусламж
29 “Номын өргөө” төсөл Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан 2009 ХУД-ийн 3-р хорооны ЕБ-ын 15-р дунд сургууль, 5-р хорооны ЕБ-ын 41-р дунд сургууль, 14-р хорооны номын сан Буцалтгүй мөнгөн тусламж
30 “Боловсролыг дэмжих олон улсын түншлэлийн сургуулийн өмнөх боловсрол” төсөл Боловсрол Шинжлэх ухааны яам/хамтран хэрэгжүүлэгч Нийслэлийн Боловсролын газар Дэлхийн банк 2012-2014 БЗД-ийн 11, 21-р хороо
СХД-ийн 18,21,32-р хороо, БГД-ийн 12,19-р хороо, СБД-ийн 8,16,17,18-р хороо, ХУД-ийн 9-р хороо, БНД-ийн 4-р хороо, НД-ийн 7-р хороо, БХД-ийн 2-р хороо
Буцалтгүй тусламж
31 12 дугаар хорооны цэцэрлэгийн барилга байгууламж "Оточ ноёд" ХХК Дэлхийн банкны олон улсад хэрэгжүүлэх төсөл 2013-2014 Баянгол дүүргийн           12-р хороо Буцалтгүй тусламж
32 19 хорооны цэцэрлэгийн барилга байгууламж "Оточ ноёд" ХХК Дэлхийн банкны олон улсад хэрэгжүүлэх төсөл 2013-2014 Баянгол дүүрэг           19-р хороо Буцалтгүй тусламж
33 "Өвсний үндэс" хөтөлбөр Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар Япон Улсын засгийн газар 2014 Баянгол дүүргийн 8-р хороо, Жамсранжавын гудамж 89-р цэцэрлэг Буцалтгүй тусламж
34 "Өвсний үндэс" хөтөлбөр Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар Япон Улсын засгийн газар 2014 Баянгол дүүргийн 13-р хороо, Хасбаатарын гудамж Буцалтгүй тусламж
35 "Өвсний үндэс" хөтөлбөр Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар Япон улсын засгийн газар 2014 Баянгол дүүргийн 14-р хороо 85-р цэцэрлэг Буцалтгүй тусламж
36 "Өвсний үндэс" хөтөлбөр Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар Япон улсын засгийн газар 2014 Баянгол дүүргийн 3-р хороо 100-р цэцэрлэг Буцалтгүй тусламж
37 "Өвсний үндэс" хөтөлбөр Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар Япон улсын засгийн газар 2014 Баянгол дүүргийн 13-р хороо 77-р цэцэрлэг Буцалтгүй тусламж
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР
38 “ДОТС-ын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бэхжүүлж халдвар хяналтын тогтолцоог сайжруулан ОЭДС, ХДХВ/Сүрьеэгийн хавсарсан халдвартай тэмцэн мянганы хөгжлийн зорилтод хүрэх” төсөл Энэрэл эмнэлэг/ хамтран хэрэгжүүлэгч Эрүүл мэндийн яам, Глобаль сан Эрүүл мэндийн яам, Глобаль сан 2011-2016 Улаанбаатар хот 9 дүүрэг -
39 “Хүн ам, Жендэр, Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” төсөл Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл НҮБ-ын ХАС 2012-2016 Чингэлтэй дүүрэг
12-16-р хороод
Техникийн тусламж
40 “Гал голомт” хөтөлбөрийн хүрээнд “Ээжүүдийн клуб” СБД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч ӨЭМТ-үүд, Зөвлөх поликлиник, салбар амбулатори Дэлхийн зөн
 
2010 Сүхбаатар дүүргийн     13-20-р хороо -
41 “ДОХ, сүрьеэгийн тархалтыг бууруулах” төсөл БГД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч Глобаль сан Глобаль сан 2013-2016 Баянгол дүүрэг -
42 “Эх гал” хөтөлбөр ХУД-ийн эмнэлэг/ НЭМГ, БНСУ-ын WITH ТББ БНСУ-ын WITH ТББ 2013-2016 Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг -
43 “Ногоон эмнэлэг” төсөл Хан-Уул эмнэлэг/ хамтран хэрэгжүүлэгч ХААН банк ХААН банк 2013-2016 Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг -
44 “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-3” төсөл ЭМЯ, АХБ,  ЧД-ийн ЭМН/ӨЭМН, салбар амбулаториуд Азийн хөгжлийн банк 2007-2014 Чингэлтэй дүүргийн 15-р хороо, ӨЭМН, ЭМН-ийн лаборатори -
45 “Дүүрэг бүрт хүрч үйлчилье” UNIСEF UNIСEF 2012-2016 Налайх дүүргийн хэмжээнд Буцалтгүй,
Техникийн тусламж
46 “Зүрх судасны” төсөл Люксенбургийн вант улс Люксенбургийн вант улс 2013-2015 Налайх Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн Дотор, Амбулаторийн тасаг Буцалтгүй,
Техникийн тусламж
47 ДОХ/ХДХВ-ийн халдвар тархалтыг бууруулах төсөл Баянгол Эрүүл мэндийн нэгдэл Глобаль сан 2003-2014 Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
4-р хороо
Буцалтгүй тусламж
48 “Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн засалт” төсөл БГД Эрүүл мэндийн газар AIFO ОУБ 2013-2014 Баянгол дүүрэг Буцалтгүй тусламж
49 “Эмнэлгийн эрүүл ахуй, яаралтай тусламжийг сайжруулах” төсөл ЧД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч Улсын 1,2-р төв эмнэлэг, НЯТТТ ХБНГУ-ын Эссэн хотын АУИС 2013-2017 Чингэлтэй дүүрэг -
50 МУЗН-ийн Ус, эрүүл ахуй хөтөлбөрийн
 “Шинэ эхлэл-Шинэ боломж” төсөл
МУЗН МУЗН, Нидерландын Улаан Загалмай Нийгэмлэг 2011-2014 Нийслэлийн Чингэлтэй, Баянзүрх, Хан-Уул,
Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр хорооллын өрхүүд,
сургууль, цэцэрлэг
Буцалтгүй тусламж
51 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах “Эцэг эх, хүүхдийн дотно холбоо” төсөл ЧД-ийн ЭМН  /хамтран хэрэгжүүлэгч 17 ӨЭМН ХБНГУ-ын Хайдельбергийн АУИС-ийн психосоматикийн институт 2013-2017 Чингэлтэй дүүрэг -
ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЛБАР
52 “Хотын тээврийг хөгжүүлэх” төсөл
·   Тусгай замын автобусны төсөл (BRT)
·   “Нийтийн тээврийн мэдээлэл харилцаа холбооны технологи” буюу Ухаалаг тээврийн систем, цахим карт, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн GPS нэвтрүүлэх төсөл
НТГ/
хамтран хэрэгжүүлэгч
НЗДТГ, Монгол банк, Зам тээврийн яам, Мэдээлэл технологи шуудан харилцаа холбооны газар
Азийн хөгжлийн банк, Зээлийн нөөц хөрөнгө, Дэлхийн байгаль орчны сан 2012-2020 Нисэх-7 буудал чиглэлд нийт 23км,
ХМК-3,4 хороолол-Шархад чиглэлд нийт 19,5км
Зээл, тусламж
53 “Улаанбаатар метро” төсөл НТГ/ хамтран хэрэгжүүлэгч НЗДТГ, Монгол банк, Зам тээврийн яам, Мэдээлэл технологи шуудан харилцаа холбооны газар “ЖАИКА” ОУБ  Төслийн баг 2011-2020 Энхтайваны өргөн чөлөө дагуу хотыг зүүнээс баруун тийш 17,7км урттай Зээл
54 “Гүүрийн засвар арчлалтын чадавхийг хөгжүүлэх техникийн хамтын ажиллагааны” төсөл НАЗГ, НЗАА “ЖАИКА” ОУБ 2013-2015 Улаанбаатар хотын хэмжээнд НАЗГ, ЗТЯ-ны Авто салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Техникийн  тусламж
55 “Улаанбаатар хотын Бээжингийн нэрэмжит гудамжны өргөтгөл шинэчлэлтийн төсөл” НАЗГ, НЗАА БНХАУ-ын Засгийн газар 2010-2014 Бээжингийн гудамж, Сүхбаатар дүүргийн      7-8-р хорооны зааг, Баянзүрх дүүргийн 1,3-р хорооны зааг Буцалтгүй тусламж
56 “Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл ЗТЯ-ны Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар болон НАЗГ Азийн Хөгжлийн Банк 2012-2014 ЗТЯ-ны Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар болон НАЗГ Техникийн  тусламж
57 БНСУ-д сургуулийн бүсийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан туршлагыг Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв БНСУ-н Барилга угсралт технологийн 2014 Ерөнхий боловсролын 46-р сургууль “Сэтгэмж” цогцолборын орчинд
Баянгол дүүргийн 11-р хороо
Буцалтгүй тусламж
ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАР
58 “Азийн хотуудын нөөцийн цогц менежмент: Хотын NEXUS” төсөл Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг ХБНГУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам 2013-2015 Улаанбаатар хот Техникийн тусламж
59 “Улаанбаатар хотын ундны усыг нэмэгдүүлэх Гачуурт эх үүсвэр” төсөл Ус сувгийн удирдах газар “ЖАИКА” ОУБ 2011-2014 БХБЯ, ЗГХААГ, БОНХЯ, НЗАА, НХААГ, НАЗГ, НХБОГ, НӨХГ Буцалтгүй тусламж
60 “Улаанбаатар хотын Яармагийн орчмын ус хангамжийн шинэ эх үүсвэр” төсөл НЗАА, УСУГ БНСУ-ЫН ЗГ,   “КОЙКА” ОУБ 2011-2014 БХБЯ, ЗГХААГ, БОНХЯ, НЗАА, НХААГ, НАЗГ, НХБОГ, НӨХГ Буцалтгүй тусламж
61 “Сансрын зурагт суурилсан Улаанбаатар хотын газрын мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулах” төсөл Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны Газар БНСУ-ЫН ЗГ,   “КОЙКА” ОУБ 2011-2013 Нийслэлийн 9 дүүрэг Буцалтгүй тусламж
62 “Иргэдийн оролцоотойгоор гэр хорооллын бичил дэд бүтцийг хөгжүүлэх” 2 дахь үе шатны төсөл НЗДТГ Дэлхийн банк, Японы нийгмийн хөгжлийн сан 2012-2014 Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг, 35 хороо Буцалтгүй тусламж
ЭКОЛОГИЙН САЛБАР
63 "Улаанбаатар-Цэвэр агаар" төсөл НЗДТГ Дэлхийн банк 2012-2017 Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг, 92 хороо Зээл
 
64 “Тасганы овооны жишиг ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төсөл” Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар Дэлхийн банк 2013-2015 Улаанбаатар хот -
65 “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл Агаарын чанарын алба “ЖАИКА” ОУБ 2013-2017 Улаанбаатар хотын дүүргүүдэд Буцалтгүй тусламж
66 “Загвар хороо” төсөл НЗАА болон төвийн 6 дүүргүүд Австралийн Засгийн газар, АНУ-ын Азийн сан 2014-2015 СХД-ийн 26-р хороо, БГД-ийн 9-р хороо, БЗД-ийн 27-р хороо, ХУД-ийн 13-р хороо, ЧД-ийн 16-р хороо, СБД-ийн 14-р хороо Буцалтгүй тусламж
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ САЛБАР
67 “Өрхийн тогтвортой тариалан” төсөл АДРА Монгол ОУБ Канадын хүнс, үр тарианы банк, АДРА Монгол ОУБ 2012-2017 ХУД-ийн 8,10,12,14-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
17-19-р хороо
Буцалтгүй тусламж/ техникийн тусламж
68 “Нарны эрчмээр ажиллах өвлийн хүлэмж” төсөл Каритас Монгол ТББ Каритас Монгол ТББ 2014-2016 ХУД-ийн 12,13,16-р хороо Буцалтгүй тусламж/ техникийн тусламж
69 “Гүний худаг” төсөл Дезерэт ОУБ Дезерэт ОУБ 2014 Баянзүрх дүүрэг -