Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/297 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-05-16
А/296 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-16
А/292 Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2017-05-16
А/291 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-16
А/290 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-16
А/288 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-16
А/287 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2017-05-16
А/285 Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тухай 2017-05-16
А/284 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-05-16
А/283 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-16
А/282 “Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-05-16
А/281 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-05-16
А/279 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-05
А/278 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэрийг өөрчлөх тухай 2017-05-05
А/277 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05
А/275 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-03
А/274 Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-03
А/271 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-02
А/270 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-02
А/269 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-02