Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1357 Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-25
А/1355 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-25
А/1352 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-12-24
А/1351 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-12-24
А/1350 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчилж, эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-24
А/1346 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-20
А/1343 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2019-12-20
А/1340 “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн Улсын үзлэгийн дүнгийн тухай 2019-12-20
А/1338 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, хороо, нэр өөрчлөх тухай 2019-12-19
А/1337 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-19
А/1336 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-19
А/1331 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-19
А/1330 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1329 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1328 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1326 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1325 Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг, байршил өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1324 Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн хаяг, байршил, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1323 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1322 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-17