Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/49 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-22
А/47 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2018-01-19
А/46 Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2018-01-19
А/45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-19
А/43 Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-01-19
А/41 Гамшгаас хамгаалах дадлага, сургууль, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай 2018-01-18
А/33 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-01-17
А/31 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-01-17
А/30 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-01-17
А/29 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-01-17
А/28 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-01-17
А/27 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-01-17
А/26 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-01-16
А/25 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-01-16
А/24 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-01-16
А/22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-15
А/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-05
А/16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-04
А/15 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-04
А/14 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04