Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/960 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-07-08
А/959 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-07-08
А/956 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-07-08
А/955 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-07-08
А/954 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-07-08
А/949 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-07-08
А/948 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-07-08
А/947 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай 2020-07-08
А/943 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-07-06
А/933 Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 2020-07-03
А/930 Коронавируст /КОВИД-19/ цар тахлын үед эдийн засгийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2020-06-30
А/910 Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2020-06-26
А/909 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-26
А/904 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг өөрчлөх тухай 2020-06-26
А/903 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг өөрчлөх тухай 2020-06-26
А/902 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-26
А/901 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-26
А/896 “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн“ орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-06-26
А/894 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-06-26
А/893 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-06-26