Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/866 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2016-12-09
А/862 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-12-08
А/861 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-08
А/862 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-12-08
А/861 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-08
А/863 Газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-08
А/864 Журам батлах тухай 2016-12-08
А/859 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-12-07
А/859 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-12-07
А/850 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-12-06
А/852 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-06
А/853 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2016-12-06
А/850 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-12-06
А/852 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-06
А/853 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2016-12-06
А/851 Гадаад томилолтын тухай 2016-12-06
А/849 “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-12-05
А/849 “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-12-05
А/847 Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-02
А/847 Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-02