Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/174 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-02-26
А/173 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-26
А/172 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2019-02-26
А/171 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-02-26
А/170 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2019-02-26
А/169 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-02-26
А/168 Татан буулгах, нэгтгэх ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухай 2019-02-26
А/167 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-02-26
А/154 Газар эзэмших эрх сэргээж, спортын цогцолбор байгуулах тухай 2019-02-26
А/152 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-26
А/150 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-02-26
А/149 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-26
А/148 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-26
А/144 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-02-26
А/140 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-02-26
А/130 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-02-26
А/129 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-26
А/128 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-26
А/127 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-25
А/126 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2019-02-25