Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/180 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-04
А/179 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-04
А/178 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-04
А/177 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2017-04-03
А/129 “Ногоон технологитой хороо” төсөл шалгаруулах тухай 2017-04-13
А/174 Тушаал, захирамжийн хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-30
А/172 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-30
А/171 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 2017-03-30
А/170 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-29
А/169 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-03-29
А/168 Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 2017-03-29
А/167 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-29
А/166 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-29
А/165 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-03-29
А/161 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай 2017-03-17
А/160 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрөлд нь үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2017-03-17
А/159 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2017-03-17
А/158 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай 2017-03-17
А/157 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-17
А/155 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2017-03-17