Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1069 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-16
А/1062 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 2018-11-15
А/1060 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-14
А/1059 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018-11-14
А/1058 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-11-14
А/1057 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-14
А/1056 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-13
А/1055 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-13
А/1054 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-11-13
А/1044 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-13
А/1043 Сургалт зохион байгуулах тухай 2018-11-13
А/1042 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-13
А/1040 Захирамж хүчингүй болгож, бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-11-12
А/1038 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-11-12
А/1036 Хашаа албадан буулгаж, газар чөлөөлөх тухай 2018-11-07
А/1033 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-11-07
А/1032 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-07
А/1031 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-11-07
А/1030 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2018-11-07
А/1029 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018-11-07