Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/932 Дүрэм батлах тухай 2017-01-02
А/50 Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-31
А/49 Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг зохион байгуулах тухай 2017-01-30
А/48 Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-30
А/47 Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай 2017-01-30
А/45 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-01-30
А/44 Иргэнд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-30
А/43 Шагнал олгох тухай 2017-01-27
А/42 Тээврийн хэрэгслүүдийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-01-27
А/41 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-01-27
А/40 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-01-27
А/39 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-01-27
А/38 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-01-27
А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27
А/35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-25
А/34 ”Хүүхдийн урлан бүтээх төв”-ийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-24
А/32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-24
А/31 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-24
А/30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-23
А/29 Дүрэм батлах тухай 2017-01-12