Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/906 Шагнах тухай 2016-12-21
А/899 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-12-20
А/900 Нийслэлийн 2016 оны Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах тухай 2016-12-20
А/901 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-20
А/903 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-20
А/895 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-19
А/895 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-19
А/897 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-19
А/898 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-12-19
А/883 Үр дүнгийн урамшил олгох тухай 2016-12-14
А/883 Үр дүнгийн урамшил олгох тухай 2016-12-14
А/871 Дүрэм батлах тухай 2016-12-12
А/874 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12
А/875 Тээврийн хэрэгслүүдийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12
А/871 Дүрэм батлах тухай 2016-12-12
А/874 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12
А/875 Тээврийн хэрэгслүүдийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12
А/866 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2016-12-09
А/869 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016-12-09
А/869 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016-12-09