Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/187 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-03-13
А/186 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-03-13
А/185 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-13
А/184 Барилга бүртгэлээс хасаж, шүүхийн шийдвэрийн дагуу “Үндэсний Оюу” хоршооны өмчлөлд шилжүүлэх тухай 2019-03-13
А/183 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-13
А/182 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-03-13
А/181 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-13
А/180 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-03-06
А/179 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-03-05
А/178 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-03-05
А/177 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-04
А/99 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-02-15
А/97 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-02-15
А/96 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-02-15
А/95 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-14
А/93 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл, сургалт явуулах тухай 2019-02-14
А/92 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019-02-14
А/91 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-14
А/90 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-02-14
А/89 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд сургалт зохион байгуулах тухай 2019-02-14