Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/252 Журам батлах тухай 2017-04-24
А/245 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил өөрчлөх тухай 2017-04-14
А/244 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-14
А/243 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-04-14
А/242 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2017-04-14
А/240 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-04-14
А/238 Тээврийн хэрэгсэл балансаас хасах тухай 2017-04-14
А/237 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-04-14
А/236 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-14
А/235 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-04-14
А/234 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-14
А/232 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-14
А/223 Авто зогсоолыг стандартын дагуу тэмдэгжүүлэх, зорчих хөдөлгөөний эрчмийг сайжруулах тухай 2017-04-14
А/221 Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-14
А/219 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-04-14
А/217 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-13
А/216 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-04-13
А/214 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/213 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/212 Нэр өөрчлөх тухай 2017-04-12