Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1267 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-12-02
А/1266 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2020-11-30
А/1265 Газар эзэмшүүлэх эрхийн зориулалт, эдэлбэрийн хэлбэр, нэр өөрчлөх тухай 2020-11-30
А/1264 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-11-30
А/1263 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2020-11-30
А/1262 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-30
А/1260 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-27
А/1258 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2020-11-27
А/1256 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-11-25
А/1255 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-24
А/1254 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-11-24
А/1253 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2020-11-23
А/1251 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-11-21
А/1250 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-11-20
А/1248 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-11-18
А/1242 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-11-12
А/1241 Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-11-11
А/1237 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-10-23
А/1236 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-10-23
А/1235 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2020-10-23