Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/167 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-02-28
А/165 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-02-27
А/164 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2018-02-27
А/163 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-27
А/162 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-02-27
А/161 Салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-02-23
А/160 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-23
А/159 Гадаад томилолтын тухай 2018-02-23
А/158 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-23
А/156 Газар ашиглуулах тухай 2018-02-23
А/154 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-23
А/153 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-02-23
А/150 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-02-21
А/143 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-02-19
А/142 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-02-19
А/141 Ой тэмдэглэх тухай 2018-02-19
А/138 Гадаад томилолтын тухай 2018-02-14
А/126 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-02-08
А/120 Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохионы засвар арчлалт хийх, шилэн кабель татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-02-08
А/117 Ерөнхий боловсролын сургуулийн улсын дугаар олгох тухай 2018-02-08