Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/282 “Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-05-16
А/281 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-05-16
А/279 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-05
А/278 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэрийг өөрчлөх тухай 2017-05-05
А/277 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05
А/275 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-03
А/274 Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-03
А/271 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-02
А/270 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-02
А/269 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-02
А/267 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-05-05
А/266 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-02
А/265 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-02
А/260 Шагнах тухай 2017-04-28
А/259 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-04-28
А/258 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-04-27
А/257 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-25
А/256 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-25
А/255 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-25
А/254 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-04-25