Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/387 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-04
А/381 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-05-01
А/364 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-03
А/143-А451 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-18
А/380 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-04-24
А/378 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018-04-24
А/377 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018-04-24
А/376 Соёл, урлагийн их наадам зохион байгуулах тухай 2018-04-26
А/375 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2018-04-24
А/374 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2018-04-24
А/372 Зөвлөл байгуулах тухай 2018-04-24
А/369 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-04-25
А/368 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018-04-24
А/367 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2018-04-24
А/366 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай өвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2018-04-24
А/365 Гадаад томилолтын тухай 2018-04-24
А/364 Барилгын зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламж ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай 2018-04-24
А/363 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2018-04-24
А/362 Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-24
А/361 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2018-04-24