Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1291 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн зориулалт, нэр, хаяг өөрчлөх тухай 2020-12-15
А/1290 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-12-15
А/1289 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, хаяг өөрчлөх тухай 2020-12-15
А/1288 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил өөрчлөх тухай 2020-12-15
А/1287 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-12-15
А/1286 Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-12-15
А/1285 Сайжруулсан түлшийг хөнгөлөлттэй үнээр борлуулахтай холбоотой авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-12-15
А/1284 Хяналт шалгалт хийх тухай 2020-12-14
А/1283 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-12-11
А/1282 Тооллого явуулах тухай 2020-12-11
А/1280 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-12-11
А/1278 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-12-11
А/1277 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-12-11
А/1276 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-12-10
А/1275 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-12-10
А/1274 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-12-10
А/1272 Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх тухай 2020-12-03
А/1270 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2020-12-02
А/1269 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-12-02
А/1268 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-12-02