Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/257 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-25
А/256 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-25
А/255 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-25
А/254 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-04-25
А/252 Журам батлах тухай 2017-04-24
А/245 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил өөрчлөх тухай 2017-04-14
А/244 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-14
А/243 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-04-14
А/242 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2017-04-14
А/240 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-04-14
А/238 Тээврийн хэрэгсэл балансаас хасах тухай 2017-04-14
А/237 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-04-14
А/236 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-14
А/235 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-04-14
А/234 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-14
А/232 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-14
А/223 Авто зогсоолыг стандартын дагуу тэмдэгжүүлэх, зорчих хөдөлгөөний эрчмийг сайжруулах тухай 2017-04-14
А/221 Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-14
А/219 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-04-14
А/217 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-13