Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1167 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-08
А/1166 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-08
А/1164 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-11-07
А/1163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-07
А/1161 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-11-07
А/1160 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-07
А/1159 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-11-07
А/1158 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-11-07
А/1155 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-06
А/1154 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-06
А/1153 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2019-11-06
А/1152 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-11-06
А/1151 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-06
А/1150 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2019-11-05
А/1148 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-01
А/1147 Журам батлах тухай 2019-11-01
А/1146 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-01
А/1145 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-31
А/1144 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-31
А/1143 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-31