Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/356 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-29
А/355 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах арим арга хэмжээний тухай 2017-05-29
А/354 Шагнах тухай 2017-05-29
А/353 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-26
А/352 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-26
А/351 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-05-26
А/336 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2017-05-24
А/333 Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-24
А/329 Зураг төсөв боловсруулах ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-24
А/328 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлыг нээлттэй зохион байгуулах тухай 2017-05-23
А/327 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-23
А/326 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-05-22
А/324 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2017-05-22
А/323 Дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгох газрын байршил тогтоох тухай 2017-05-22
А/321 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-19
А/320 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-19
А/318 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-18
А/317 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-18
А/314 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-17
А/313 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-17