Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1319 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-12-22
А/1318 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2020-12-22
А/1317 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-12-22
А/1316 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2020-12-22
А/1315 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-12-22
А/1313 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-12-22
А/1312 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-12-22
А/1311 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2020-12-22
А/1309 Бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах тухай 2020-12-21
А/1308 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-12-21
А/1307 “Хотын соёл” аян дүгнэх тухай 2020-12-21
А/1305 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-12-21
А/1304 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай 2020-12-21
А/1302 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2020-12-18
А/1300 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-12-18
А/1298 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-12-17
А/1297 Санхүүжилтэд зохицуулалт хийх тухай 2020-12-17
А/1296 Гэрээ байгуулан ажиллах тухай 2020-12-16
А/1294 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-12-16
А/1293 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-12-16