Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/337 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2013-03-29
А/335 Газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-03-28
А/332 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2013-03-26
А/331 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-03-26
А/329 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-03-26
А/328 Журам батлах тухай 2013-03-26
А/327 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-03-26
А/326 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-03-26
А/324 Тохижилтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-03-25
А/323 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2013-03-25
А/321 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-03-21
А/317 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-03-21
А/314 Соёл, урлагийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэх батлах тухай 2013-03-19
А/313 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-03-18
А/312 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-03-18
А/306 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-15
А/305 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-03-15
А/204 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-03-15
А/200 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-03-15
А/186 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2013-03-13