Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/763 Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2017-10-13
А/762 Гадаад томилолтын тухай 2017-10-06
А/761 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-10-06
А/760 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-06
А/759 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-06
А/753 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2017-10-06
А/750 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-10-05
А/749 “Ахмадын хотхон-1” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-05
А/743 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-10-05
А/741 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-10-05
А/739 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-05
А/738 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-10-04
А/737 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/736 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/735 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/734 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/733 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2017-10-04
А/730 Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо сонгон шалгаруулах тухай 2017-10-04
А/727 Гадаад томилолтын тухай 2017-10-04
А/725 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-10-03