Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/426 Хүндэтгэлийн тоглолт зохион байгуулах тухай 2013-04-26
А/425 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-04-25
А/422 Инженерийн шугам сүлжээ шилжүүлэн байрлуулах тухай 2013-04-23
А/421 Шагнах тухай 2013-04-23
А/420 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-22
А/419 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2013-04-22
А/418 БНХАУ-д Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 2013-04-22
А/417 ОХУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-04-22
А/416 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-22
А/415 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-04-22
А/414 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-04-22
А/413 Хөрөнгө оруулалтын уулзалт зохион байгуулах тухай 2013-04-22
А/412 Цэвэрлэгээний огтлолтоор мод бэлтгэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай 2013-04-22
А/411 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/410 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/409 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/408 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-18
А/407 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-17
А/406 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-04-18
А/405 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-18