Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/854 Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад явуулах тухай 2013-09-10
А/853 Барилгын ажилд илэрсэн зөрчлийг арилгах, гүйцэтгэлд хяналт тавих тухай 2013-09-10
А/852 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгож, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-09-10
А/851 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-09-10
А/850 Япон улсад айлчлах тухай 2013-09-10
А/849 “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын бүтэц, орон тоог батлах, удирдлагыг томилох, татан буугдсан газруудын удирдлагыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2013-09-10
А/848 БНХАУ-ын Шанхай хотод томилон ажиллуулах тухай 2013-09-10
А/847 Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 2013-09-09
А/846 Хот тохижилтын газар НӨҮГ, Улаанбаатар зам засвар,арчлалт ОНӨААТҮГ, Усны барилга байгууламж НӨҮГ-ыг тус тус татан буулгаж “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ байгуулах тухай 2013-09-09
А/845 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-09-09
А/844 Сургууль байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-09-09
А/843 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-09-09
А/842 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-09
А/841 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-09-06
А/840 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-09-06
А/839 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2013-09-06
А/838 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-09-06
А/837 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-09-06
А/836 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-06
А/835 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-09-06