Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/45 Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны дүрэм, бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-01-22
А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-01-21
А/36 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2013-01-18
А/33 Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 2013-01-18
А/32 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-01-18
А/29 Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хуралдааны журмыг шинэчлэн батлах тухай 2013-01-16
А/27 Шувууны гоц халдварт өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил зохион байгуулах тухай 2013-01-14
А/19 Үнэлгээний хорооны даргыг өөрчлөх тухай 2013-01-10
А/11 НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТАНД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ЖУРАМ 2013-01-07
А/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-01-07
А/06 Төсөвт төвлөрүүлэх түрээсийн төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 2013-01-05
А/05 Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай 2013-01-05
А/03 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байрны үлгэрчилсэн жагсаалтыг батлах тухай 2013-01-02
А/01 “Эрүүл аюулгүй байдлын индекс тооцох аргачлал” батлах тухай 2013-01-02
А/793 Багахангай дахь Мах боловсруулах үйлдвэрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-12-25
А/792 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2012-12-25
А/791 Мэдээллийн технологийн судалгаа шинжилгээний төслийн баг байгуулах тухай 2012-12-25
А/789 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-21
А/788 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох, эзэмшил газрын хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 2012-12-21
А/787 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-21