Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/979 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-10-30
А/978 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-30
А/977 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-10-30
А/976 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-10-30
А/975 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-10-30
А/974 Шагнах тухай 2013-10-29
А/973 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-25
А/972 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-28
А/971 Япон улсын судалгааны төсөлтэй хамтран ажиллах тухай 2013-10-28
А/970 ХБНГУ-ын Берлин хотод явуулах тухай 2013-10-28
А/969 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-10-25
А/968 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2013-10-25
А/967 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2013-10-25
А/966 Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-10-24
А/965 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2013-10-23
А/964 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-10-23
А/963 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-10-23
А/959 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22
А/958 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22
А/957 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22