Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/170 Шагнах тухай 2014-03-14
А/169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-14
А/168 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-03-14
А/167 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-14
А/166 Нийслэлийн Мал хамгаалах сан байгуулах тухай 2014-03-14
А/165 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-03-14
А/164 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-03-14
А/163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-14
А/162 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-14
А/161 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-03-13
А/160 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-13
А/159 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-13
А/157 Санхүүжилтийн түр горим тогтоох тухай 2014-03-13
А/156 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны дүрэм, бүтэц, орон тоо батлах тухай 2014-03-11
А/154 Инженерийн хийцтэй худаг барих тухай 2014-03-10
А/152 Байгаль орчинд учруулж буй хохиролтой холбоотойгоор хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014-03-07
А/149 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-06
А/148 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-03-06
А/147 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-05
А/146 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-03-05