Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/734 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/733 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/732 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/731 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/730 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/729 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/728 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/726 Нийслэлд хүн амын хэт төвлөрөл бий болох, ажил эрхлэлт, нийтийн үйлчилгээ, тээвэр, холбооны хэвийн ачаалал алдагдахаас сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-07-30
А/725 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-07-30
А/724 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-29
А/723 Хамтран ажиллах тухай 2013-07-29
А/722 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-07-26
А/722 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-07-26
А/721 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-26
А/720 “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2013-07-25
А/719 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-07-25
А/718 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-25
А/717 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-07-25
А/716 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2013-07-24
А/715 Татвар төлөх тухай 2013-07-24