Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 817 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-08-09
А/ 812 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-09
А/ 810 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-09
А/ 808 Хамтарсан зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2019-08-09
А/ 807 Мал эмнэлгийн хяналтын цэг ажиллуулах тухай 2019-08-08
А/ 806 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-08
А/ 804 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-08
А/ 802 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-08
А/ 801 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-08
А/ 800 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбарууд байгуулах тухай 2019-08-08
А/ 799 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-08-08
А/ 798 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-08-06
А/ 794 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-05
А/ 793 Зорилт батлах тухай 2019-08-05
А/ 791 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-08-05
А/ 790 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-08-05
А/ 789 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-02
А/ 788 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-02
А/ 787 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2019-08-02
А/ 786 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-02