Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1225 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-11-21
А/1224 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2019-11-21
А/1223 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-21
А/1222 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-11-20
А/1218 Сайжруулсан хатуу түлшний борлуулалтын цэг байгуулах тухай 2019-11-19
А/1217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-19
А/1215 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-18
А/1212 Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-15
А/1211 Гадаад томилолтын тухай 2019-11-15
А/1209 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2019-11-14
А/1208 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-11-14
А/1206 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-14
А/1204 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-14
А/1201 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-13
А/1200 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-11-13
А/1199 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-13
А/1198 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-13
А/1197 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-13
А/1196 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-13
А/1195 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-13