Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 851 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2019 оны гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2019-08-21
А/ 850 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-21
А/ 849 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/ 848 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/ 847 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/ 846 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-08-20
А/ 845 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-20
А/ 844 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-20
А/ 843 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/ 842 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/ 841 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-20
А/ 840 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-20
А/ 838 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-20
А/ 836 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/ 835 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/ 833 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-08-19
А/ 831 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-19
А/ 830 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-19
А/ 827 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019-08-15
А/ 825 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-08-15