Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/267 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-07
А/266 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/265 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/264 Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/263 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/262 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/261 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2014-04-07
А/260 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-07
А/256 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/255 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-04-04
А/254 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/253 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/252 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-04-04
А/251 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/250 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/249 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/248 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/247 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/246 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/245 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04