Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1060 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-03
А/1059 Гэр хорооллын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-03
А/1058 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1057 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1056 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1055 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1053 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-12-04
А/1052 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-12-03
А/1051 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-12-03
А/1050 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-03
А/1049 “Хүүхдийн харшийн сүлд модны наадам” зохион байгуулах тухай 2013-12-03
А/1048 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-12-03
А/1047 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-12-02
А/1046 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-12-02
А/1045 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-02
А/1044 Гэр хорооллын хоёрдугаар ээлжийн дахин төлөвлөлтийн тухай 2013-12-03
А/1042 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-12-03
А/1038 Нидерландын Вант Улсад туршлага судлах тухай 2013-12-02
А/999 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-11-15
А/998 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-11-15