Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1319 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-12-16
А/1317 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-12-16
А/1315 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх, хөндлөнгийн шинжээч томилох тухай 2019-12-16
А/1314 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1313 Нөлөөллийн уулзалт, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай 2019-12-13
А/1312 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2019-12-13
А/1310 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1309 Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн барилга байгууламж нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1308 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-13
А/1307 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2019-12-13
А/1303 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-12
А/1302 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-12-12
А/1301 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-12
А/1300 Зохицуулалт хийх тухай 2019-12-12
А/1299 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-12
А/1298 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2019-12-12
А/1297 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-12-12
А/1296 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-12
А/1294 Хүүхдийн автобусны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-12
А/1293 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2019-12-12