Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1280 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-12-04
А/1279 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-04
А/1278 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-04
А/1277 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2019-12-04
А/1276 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-04
А/1275 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2019-12-04
А/1274 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-04
А/1273 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-04
А/1269 Борлуулалтын урамшуулал олгох эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-02
А/1264 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-02
А/1263 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-02
А/1262 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-02
А/1257 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-02
А/1256 Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд сайжруулсан түлш олгох тухай 2019-12-02
А/1255 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-02
А/1254 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-12-02
А/1246 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-25
А/1244 Тооллого явуулах тухай 2019-11-25
А/1243 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-11-25
А/1242 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-11-25