Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1309 Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн барилга байгууламж нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1308 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-13
А/1307 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2019-12-13
А/1303 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-12
А/1302 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-12-12
А/1301 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-12
А/1300 Зохицуулалт хийх тухай 2019-12-12
А/1299 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-12
А/1298 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2019-12-12
А/1297 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-12-12
А/1296 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-12
А/1294 Хүүхдийн автобусны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-12
А/1293 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2019-12-12
А/1289 Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-06
А/1288 Сургууль, цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай 2019-12-05
А/1286 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-05
А/1285 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-05
А/1283 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-12-04
А/1282 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2019-12-04
А/1281 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-04