Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1071 Мөнгөн төлбөрийн орлогын зарцуулалтын тухай 2013-12-04
А/1070 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2013-12-03
А/1069 БНСУ-д албан томилолтоор ажиллах тухай 2013-12-03
А/1068 Удирдлагын гэрээг хаах тухай 2013-12-03
А/1067 Удирдлагын гэрээг хаах тухай 2013-12-03
А/1066 Удирдлагын гэрээг хаах тухай 2013-12-03
А/1065 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-12-04
А/1064 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-12-04
А/1063 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-04
А/1062 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1061 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-12-03
А/1060 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-03
А/1059 Гэр хорооллын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-03
А/1058 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1057 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1056 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1055 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1053 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-12-04
А/1052 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-12-03
А/1051 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-12-03