Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1217 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-10-21
А/1216 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1215 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020-10-21
А/1214 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1213 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-10-21
А/1212 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-10-21
А/1209 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1208 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1206 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2020-10-21
А/1205 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2020-10-21
А/1204 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2020-10-21
А/1203 Байгаль орчныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-21
А/1202 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2020-10-21
А/1200 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-20
А/1199 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2020-10-19
А/1198 Шагнах тухай 2020-10-16
А/1197 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-16
А/1193 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-10-13
А/1192 Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-12
А/1191 Мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай 2020-10-12