Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/30 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-01-26
А/29 Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2021-01-26
А/28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-26
А/27 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2021-01-25
А/25 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-01-22
А/24 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-01-21
А/23 Газар эзэмших эрхийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2021-01-21
А/22 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-01-21
А/21 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-01-21
А/20 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-01-21
А/19 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2021-01-19
А/18 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-01-19
А/17 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх тухай 2021-01-19
А/16 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2021-01-18
А/15 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-01-18
А/14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-18
А/13 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-01-18
А/12 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-01-18
А/11 Захирамжийн хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 2021-01-18
А/10 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2021-01-15