Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1041 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-03
А/1040 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2019-10-03
А/1039 Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын Форумын “Нарийн бичгийн дарга нарын газар” байгуулах тухай 2019-10-02
А/1038 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-02
А/1037 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-10-02
А/1036 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-02
А/1035 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-02
А/1034 Авто зам, замын байгууламжид даацын болон цагийн хязгаарлалт тогтоох тухай 2019-10-01
А/1033 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээс хар шороо олборлохыг хориглох тухай 2019-10-01
А/1032 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-01
А/1031 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-10-01
А/1030 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-10-01
А/1028 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-01
А/1027 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-01
А/1026 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-01
А/1025 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-10-01
А/1024 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-10-01
А/1021 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1020 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1019 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01