Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/80 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-11
А/78 Гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2019-02-04
А/77 Сургалт зохион байгуулах тухай 2019-02-04
А/76 Урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авах тухай 2019-02-04
А/75 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-01
А/74 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-01
А/73 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-01
А/72 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-01
А/71 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-02-01
А/70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-01
А/69 Хөшөө шилжүүлэх тухай 2019-02-01
А/176 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-26
А/174 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-02-26
А/173 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-26
А/172 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2019-02-26
А/171 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-02-26
А/170 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2019-02-26
А/169 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-02-26
А/168 Татан буулгах, нэгтгэх ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухай 2019-02-26
А/167 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-02-26