Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/197 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-02-17
А/193 Гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2020-02-14
А/191 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-02-13
А/189 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-13
А/188 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээн олгох тухай 2020-02-13
А/187 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай 2020-02-13
А/185 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээн олгох тухай 2020-02-12
А/184 Буцалтгүй тусламж, дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-02-11
А/183 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-02-11
А/181 Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-02-11
А/179 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2020-02-10
А/178 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-10
А/168 Уриалга гаргах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2020-02-07
А/166 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-02-06
А/165 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2020-02-06
А/164 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-02-06
А/163 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-02-06
А/160 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2020-02-06
А/158 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-02-05
А/157 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-02-05