Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1390 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30
А/1389 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1388 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1386 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1385 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-30
А/1382 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-12-26
А/1381 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2019-12-26
А/1380 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-26
А/1379 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-26
А/1378 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-12-26
А/1377 Нам даралтын халаалтын зууханд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 2019-12-26
А/1373 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-26
А/1372 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-26
А/1368 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын бүтэц, орон тооны хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-23
А/1367 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-12-25
А/1366 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2019-12-25
А/1365 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-25
А/1364 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-25
А/1363 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-25
А/1362 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-25