Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1145 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-31
А/1144 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-31
А/1143 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-31
А/1142 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-31
А/1141 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-10-31
А/1140 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-10-31
А/1139 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-31
А/1138 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-31
А/1136 Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-10-28
А/1135 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-10-28
А/1134 Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-10-28
А/1133 Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-10-28
А/1130 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-25
А/1129 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-25
А/1128 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-25
А/1126 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-10-24
А/1125 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-24
А/1124 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-24
А/1122 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-24
А/1121 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-24