Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1091 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-22
А/1088 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-10-21
А/1087 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-21
А/1086 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-21
А/1085 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-21
А/1084 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-21
А/1083 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-21
А/1079 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-10-18
А/1078 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-10-18
А/1076 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай 2019-10-18
А/1074 Түрээсийн орон сууцны төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2019-10-16
А/1073 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-10-16
А/1069 “Бүх нийтийн гүйлт, дугуйн өдөр” зохион байгуулах тухай 2019-10-16
А/1067 Гадаад томилолтын тухай 2019-10-16
А/1065 Гадаад томилолтын тухай 2019-10-16
А/1064 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-16
А/1063 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-16
А/1062 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-16
А/1061 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2019-10-16
А/1060 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-10-16