Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/150 Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, зориулалт, хэмжээг тогтоох тухай 2020-02-05
А/148 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-02-05
А/147 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-02-05
А/146 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-02-05
А/145 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-02-05
А/144 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-02-05
А/143 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-02-05
А/137 Газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг, байршил өөрчлөх тухай 2020-02-03
А/136 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2020-02-03
А/135 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2020-02-03
А/134 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-02-03
А/91 Төслийн удирдах хороог байгуулах тухай 2020-01-23
А/90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-23
А/121 Бүтэц шинэчлэн батлах тухай 2020-01-31
А/119 “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-01-30
А/110 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-01-29
А/109 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-01-29
А/108 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-27
А/105 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-27
А/104 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-27