Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1031 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-10-01
А/1030 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-10-01
А/1028 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-01
А/1027 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-01
А/1026 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-01
А/1025 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-10-01
А/1024 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-10-01
А/1021 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1020 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1019 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1018 Эмийн сангийн тусгай зөвшөөрөл олгох байршлыг тогтоох, төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт хийх тухай 2019-10-01
А/1016 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1013 Бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-30
А/1012 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-30
А/1009 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1008 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1007 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1006 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1005 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1004 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30