Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/990 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-07-22
А/989 Эрх олгох тухай 2020-07-21
А/988 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2020 оны гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2020-07-21
А/986 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-21
А/972 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-07-10
А/971 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2020-07-10
А/970 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-07-10
А/969 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөөс чиглэл хасах тухай 2020-07-10
А/966 Төв цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны тухай 2020-07-09
А/965 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2020-07-09
А/964 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалтыг өөрчлөх тухай 2020-07-08
А/963 Урамшуулал олгох тухай 2020-07-08
А/960 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-07-08
А/959 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-07-08
А/956 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-07-08
А/955 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-07-08
А/954 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-07-08
А/949 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-07-08
А/948 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-07-08
А/947 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай 2020-07-08