Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/543 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/542 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/541 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/540 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/538 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-20
А/537 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-20
А/536 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-20
А/532 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/531 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-04-20
А/530 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-20
А/529 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/528 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/527 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/526 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/525 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-17
А/524 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-17
А/523 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-04-17
А/522 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-17
А/521 Иргэдийн эрүүл мэндийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-16
А/520 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2020-04-16