Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1114 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-23
А/1113 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-23
А/1112 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-10-23
А/1111 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-23
А/1110 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-23
А/1109 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-10-23
А/1108 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-10-23
А/1107 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-10-23
А/1106 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-10-23
А/1105 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2019-10-23
А/1104 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-10-23
А/1103 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-23
А/1101 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-10-23
А/1099 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-22
А/1097 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-10-22
А/1096 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-22
А/1095 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-22
А/1094 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-10-22
А/1093 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-22
А/1092 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-22