Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1133 Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-10-28
А/1130 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-25
А/1129 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-25
А/1128 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-25
А/1126 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-10-24
А/1125 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-24
А/1124 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-24
А/1122 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-24
А/1121 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-24
А/1120 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-10-24
А/1119 Бүтэц, орон тоо батлах тухай 2019-10-24
А/1117 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-24
А/1116 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-23
А/1115 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-10-23
А/1114 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-23
А/1113 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-10-23
А/1112 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-10-23
А/1111 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-23
А/1110 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-23
А/1109 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-10-23