Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/183 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-02-11
А/181 Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-02-11
А/179 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2020-02-10
А/178 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-10
А/168 Уриалга гаргах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2020-02-07
А/166 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-02-06
А/165 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2020-02-06
А/164 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-02-06
А/163 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-02-06
А/160 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2020-02-06
А/158 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-02-05
А/157 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-02-05
А/156 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-02-05
А/155 Газар чөлөөлөх тухай 2020-02-05
А/154 Газар чөлөөлөх тухай 2020-02-05
А/153 Газар чөлөөлөх тухай 2020-02-05
А/152 Газар чөлөөлөх тухай 2020-02-05
А/151 Газар чөлөөлөх тухай 2020-02-05
А/150 Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, зориулалт, хэмжээг тогтоох тухай 2020-02-05
А/148 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-02-05