Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/107 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-03-03
А/106 Гадаад томилолтын тухай 2017-03-03
А/99 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-02-22
А/98 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-21
А/96 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-17
А/94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-17
А/93 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2017-02-16
А/92 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-02-15
А/91 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-15
А/90 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай 2017-02-15
А/89 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-02-15
А/86 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-15
А/85 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-02-14
А/84 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/83 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/82 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/81 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/80 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-14
А/77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-13