Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/125 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-02-25
А/124 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-02-25
А/123 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-02-26
А/122 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-02-25
А/118 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-22
А/117 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2019-02-21
А/115 Эрх олгох тухай 2019-02-21
А/114 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-20
А/113 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-20
А/112 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-19
А/109 Нийслэлийн 2019 оны шилдэг хороо, шилдэг хэсгийн ахлагч нарын баг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-19
А/108 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-02-18
А/107 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2019-02-18
А/106 Дүрэм, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-02-15
А/105 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2019-02-15
А/104 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-15
А/103 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-02-15
А/102 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-02-15
А/101 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2019-02-15
А/100 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-02-15