Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1157 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-30
А/1156 Түүхий нүүрсний тээвэрлэлт, хэрэглээнд хяналт тавих тухай 2020-09-30
А/1155 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж байгуулах тухай 2020-09-30
А/1154 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-30
А/1153 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-30
А/1152 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, нэр, хаяг өөрчлөх тухай 2020-09-30
А/1151 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2020-09-30
А/1150 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30
А/1149 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-30
А/1148 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30
А/1147 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30
А/1146 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-30
А/1145 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30
А/1144 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-30
А/1143 Газар албадан чөлөөлөх тухай 2020-09-30
А/1142 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-09-30
А/1141 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-09-30
А/1140 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-29
А/1139 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-29
А/1138 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-29