Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/473 Зөвлөл шинэчлэн байгуулж, ажиллах журам батлах тухай 2019-05-20
А/472 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-17
А/470 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-05-17
А/461 Хяналтын хороо байгуулах тухай 2019-05-15
А/460 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-15
А/459 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-15
А/458 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-15
А/457 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-15
А/455 Ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагыг тодорхойлох тухай 2019-05-15
А/454 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-05-14
А/453 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-05-14
А/452 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-05-14
А/451 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-14
А/450 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-14
А/449 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-14
А/448 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-14
А/447 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-14
А/446 Нэр өөрчлөх тухай 2019-05-14
А/444 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-05-14
А/443 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-05-14