Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/891 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-26
А/880 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-25
А/871 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-25
А/869 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-25
А/868 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-25
А/859 Аргачлал батлах тухай 2020-06-25
А/858 Мал эмнэлгийн хорио цээрийн хяналтын цэгүүд ажиллуулах тухай 2020-06-25
А/855 Иргэдийн газрыг нөхөх олговортойгоор чөлөөлөх тухай 2020-06-25
А/852 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2020-06-23
А/848 Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 2020-06-23
А/847 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-06-23
А/842 Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга батлах тухай 2020-06-22
А/841 Хүн амын нийгэм-соёлын үйлчилгээ, эдийн засгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-06-22
А/840 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-06-22
А/835 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-06-18
А/834 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-06-18
А/833 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2020-06-18
А/832 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2020-06-18
А/831 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-06-18
А/830 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-06-18