Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/825 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-06-15
А/824 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-06-15
А/823 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-15
А/821 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2020-06-15
А/820 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-06-15
А/819 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-06-15
А/818 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-15
А/817 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-06-15
А/816 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2020-06-15
А/815 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-06-15
А/814 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-06-15
А/810 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-15
А/809 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-06-15
А/806 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-06-12
А/805 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-06-12
А/804 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-06-12
А/803 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-06-12
А/802 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-11
А/801 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-06-10
А/792 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөөс чиглэл хасах тухай 2020-06-09