Нийслэлийн Мал хамгаалах сан байгуулах тухай

2014-03-14 00:00:00
2014 оны 03 сарын 14 өдөр                                                     дугаар А/166                         Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.8, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, Засгийн Газрын Тусгай сангийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.6, Засгийн Газрын 2003 оны Хөтөлбөр батлах тухай 160 дугаар тогтоол, Засгийн Газрын  2011 оны Мал хамгаалах сангийн тухай 374 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэл дэх Мал хамгаалах сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
 
2. Мал хамгаалах сангийн зөвлөлийг  холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу удирдан зохион байгуулж ажиллахыг  Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэд даалгасугай.
 
3. Сангийн ажлыг хагас, бүтэн жилээр  тайлагнаж байхыг Мал хамгаалах сангийн зөвлөлийн даргад үүрэг болгосугай.   
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
03 дугаар сарын 14-ний  өдрийн
А/166 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЛ ХАМГААЛАХ САНГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН
БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Дарга                  Т.Бат-Эрдэнэ                  Нийслэлийн Засаг даргын Экологи,   ногоон хөгжлийн асуудал                                                                               хариуцсан орлогч
 
Гишүүд                Б.Төгслхам                     Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын                                                                                                      Санхүү, Төрийн сангийн хэлтсийн ахлах
                                                                        мэргэжилтэн
 
Ц.Ариунзул                    Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын Эрчимжсэн мал аж ахуйн  хэлтсийн                                                                        малын үржлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 
 О.Батжаргал                  Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын Эрчимжсэн мал аж ахуйн  хэлтсийн                                                           мал эмнэлэг, бүртгэлжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн
дарга                  
Т.Дэлгэрсайхан             Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн
                                        газрын Эрчимжсэн мал аж ахуйн  хэлтсийн
                                                 дарга