Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай

2014-03-14 00:00:00
2014 оны 03 сарын 14 өдөр                                               дугаар А/164                               Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.3, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах тухай” 13/51 дүгээр тогтоолыг  тус тус  үндэслэн, ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн        2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт орон гэргүй, тэнүүчлэн амьдарч буй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, хамтран ажиллах төрийн бус байгууллагуудын нэр болон санхүүжилтийн хуваарийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Төрийн бус байгууллагуудтай холбогдох хууль, журмын дагуу гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, үр дүн тооцож ажиллахыг нийслэлийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар /Ч.Очирхүү/-т даалгасугай.
3.Дээрх үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардлыг 2014 оны Нийслэлийн төсөвт батлагдсан тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх зардлаас гэрээ, гүйцэтгэлийн дагуу хянан санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
4.Төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч Ц.Буяндалайд даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 

                                                                      
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
03 дугаар  сарын 14 –ний  өдрийн
А/164 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр  хавсралт
 
 
 
 
 
ТЭНЭМЭЛ, ОРОН ГЭРГҮЙ ИРГЭДИЙГ НИЙГЭМШҮҮЛЭХ
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Дарга: Ц.Буяндалай Нийслэлийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч
 
Гишүүд: М.Отгонбаяр
 
 
Ч.Очирхүү
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын дарга
   
Х.Жавхлан
 
 
 
Б.Октябрь
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн
 
  Ц.Иньяахүү
 
Амьдрах ухаан сургалт, үйлдвэрлэлийн тусгай төвийн дарга
 
  Ц.Сайхантуяа “Эгэл амьдралын мөр” төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал /зөвшилцсөнөөр/
 
  Д.Эрдэнэцогт “Эрчүүд, эрүүл гэр бүл” төрийн бус байгууллагын менежер /зөвшилцсөнөөр/
 
  Г.Загдаа “Зөв амьдрах ухаан” төрийн бус байгууллагын тэргүүн /зөвшилцсөнөөр/
 
 
Нарийн бичгийн
 дарга:                                                           
 
П.Эрхэмбаяр
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
03 дугаар сарын  14-ний  өдрийн
А/164 дүгээр захирамжийн 2 дугаар   хавсралт
 
 
 
 
 
ТЭНЭМЭЛ, ОРОН ГЭРГҮЙ ИРГЭДИЙГ НИЙГЭМШҮҮЛЭХ
ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДАД
ҮЗҮҮЛЭХ САНХҮҮЖИЛТ
 
 
Төрийн бус байгууллагын нэр Зардлын нэр Нэг хүнд ноогдох зардал Хүний тоо Хугацаа 2014 оны санхүүжилт төгрөг
1 “Эгэл амьдралын мөр” ТББ Байр 4000 29 хүн 180 өдөр 20,880,000
Хоол, цай 3500 18,270,000
Ариун цэвэр 500 2,610,000
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 500 2,610,000
Бусад 500 2,610,000
Нийт                                                                                46,980,000
2
 
 
“Эрчүүд, эрүүл гэр бүл” ТББ Байр 4000 19 хүн 180 өдөр 13,680,000
Хоол, цай 3500 11,970,000
Ариун цэвэр 500 1,710,000
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 500 1,710,000
Бусад 500 1,710,000
Нийт                                                                               30,780,000
3 “Зөв амьдрах ухаан” төрийн бус байгууллага Байр 4000 50 хүн 180 өдөр 36,000,000
Хоол, цай 3500 31,500,000
Ариун цэвэр 500 4,500,000
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 500 4,500,000
Бусад 500 4,500,000
Нийт                                                                                        81,000,000
4 “Заюу-Тайж” төрийн бус байгууллага Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг хооллох зардал
 
       3500 10 хүн 140 4,900,000
                                                                    Нийт                          4,900,000
                                                                                              Нийт                      163,660,000