Төлөвлөгөө батлах тухай

2014-02-26 00:00:00
2014 оны 02 сарын 26 өдөр                                                     дугаар А/128                                     Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.6 дахь хэсэг, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх хэсэг, Сангийн сайдын  2013 оны 103 дугаар тушаалын 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх 2014 оны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, биелэлтийг улирал тутам тооцон танилцуулж ажиллахыг Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга /Э.Ганхүү/-д үүрэг болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч /Н.Батаа/-д даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                     Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
                                                                                                                                                            Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
                                                                                                                                                              02 дугаар  сарын 26-ны өдрийн
                                                                                                                                                              А/128 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ,
ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
2014 ОНД ХИЙГДЭХ ДОТООД ХЯНАЛТЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
                     
Дүүргийн санхүү,
төрийн сангийн хэлтэс
3 дугаар
 сар
4 дүгээр
 сар
5 дугаар
 сар
 6 дугаар
 сар
9 дүгээр
 сар
10 дугаар
 сар
11 дүгээр
 сар
12 дугаар
 сар
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Баянгол дүүргийн
 төрийн сан
        2014.09.10-
2014.09.12
/Ажлын 3 хоног/
       
2 Хан-Уул дүүргийн
төрийн сан
        2014.09.22-
2014.09.24
/Ажлын 3 хоног/
       
3 Багануур дүүргийн
 төрийн сан
2014.03.12-
2014.03.14
/Ажлын 3 хоног/
        2014.10.08-
2014.10.10
/Ажлын 3 хоног/
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4 Сонгинохайрхан дүүргийн төрийн сан 2014.03.17-
2014.03.21
/Ажлын 5 хоног/
        2014.10.20-
2014.10.22
/Ажлын 3 хоног/
     
5 Баянзүрх дүүргийн
 төрийн сан
  2014.04.14-
2014.04.18
/Ажлын 5 хоног/
        2014.11.10-
2014.11.12
/Ажлын 3 хоног/
   
6 Багахангай дүүргийн төрийн сан   2014.04.21-
2014.04.22
/Ажлын 2 хоног/
        2014.11.13-
2014.11.14
/Ажлын 2 хоног/
   
7 Налайх дүүргийн
 төрийн сан
    2014.05.12-
2014.05.14
 /Ажлын 3 хоног/
        2014.12.15-
2014.12.16
 /Ажлын 2 хоног/
 
8 Чингэлтэй дүүргийн
 төрийн сан
    2014.05.19-
2014.05.22
/Ажлын 4 хоног/
        2014.12.17-
2014.12.19
/Ажлын 3 хоног/
 
9 Сүхбаатар дүүргийн төрийн сан       2014.06.11-
2014.06.13 /Ажлын 3 хоног/
         
                     
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Сонгинохайрхан дүүргийн төрийн сан 2014.03.17-
2014.03.21
/Ажлын 5 хоног/
        2014.10.20-
2014.10.22
/Ажлын 3 хоног/
   
5 Баянзүрх дүүргийн
 төрийн сан
  2014.04.14-
2014.04.18
/Ажлын 5 хоног/
        2014.11.10-
2014.11.12
/Ажлын 3 хоног/
 
6 Багахангай дүүргийн төрийн сан   2014.04.21-
2014.04.22
/Ажлын 2 хоног/
        2014.11.13-
2014.11.14
/Ажлын 2 хоног/
 
7 Налайх дүүргийн
 төрийн сан
    2014.05.12-
2014.05.14
 /Ажлын 3 хоног/
        2014.12.15-
2014.12.16
 /Ажлын 2 хоног/
8 Чингэлтэй дүүргийн
 төрийн сан
    2014.05.19-
2014.05.22
/Ажлын 4 хоног/
        2014.12.17-
2014.12.19
/Ажлын 3 хоног/
9 Сүхбаатар дүүргийн төрийн сан       2014.06.11-
2014.06.13 /Ажлын 3 хоног/