Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-10-23 00:00:00
2013 оны 10 сарын 23 өдөр                                              дугаар А/963                                            Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “г”, 29.2  дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Нийслэлийн засаг захиргааны 5 дугаар байрны А блок буюу Улаанбаатар чуулгын барилгыг “Залуучуудын үйлчилгээний цогцолбор” -оор өөрчлөн засварлах болсонтой холбогдон 2013 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр  хийгдсэн засварын ажилтай уялдуулан, шинээр хийгдэх ажлын зураг, төсвийг өөрчлөх Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Ажлын хэсгийн
дарга:             Ш.Одончимэг           Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын
                                                            дарга
 
Гишүүд:         Р.Мөнхсайхан         Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын дарга
                        Н.Лувсанбат            Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                            мэргэжилтэн
                        Я.Одгэрэл                 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                            бүртгэлийн мэргэжилтэн
                        Б.Тамир                    Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
                                                            хяналтын инженер
                        Б.Батмагнай            Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын
                                                            Инженер техникийн албаны дарга
                        Б.Доржбалжир        Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын 
                                                            сантехникийн инженер
                        С.Тамир                    Монгол Улсын Засгийн газрын Ерөнхий
                                                            сайдын шадар туслах /зөвшилцсөнөөр/
                        О.Батаа                     “Хаш Ган-Эрдэнэ” констракшний захирал
                                                            /зөвшилцсөнөөр/
 
Нарийн бичгийн
дарга:             М.Мөнхсүрэн            Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын
                                                            дэд дарга
2. Дээрх засварын ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
/Л.Нарантуяа/-т, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/, Нийтлэг үйлчилгээний газар /Ш.Одончимэг/-т тус тус даалгасугай.
 
3. Энэ захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үр дүнг танилцуулан ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч Ц.Буяндалайд үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ