Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-07-27 08:10:51

2020 оны 07 сарын 27-ны өдөр                                             Дугаар А/999                                    Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.1,  Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 92 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Нийслэлийн 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах саналуудыг нэгтгэн боловсруулж, төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:                            Нийслэлийн Газар зохион   байгуулалтын  албаны  орлогч дарга М.Шижирбаяр

Гишүүд:                           Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Захиргаа,  санхүүгийн

                                       хэлтсийн дарга

                                       Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны Газар ашиглалт, бүртгэлийн

                                       хэлтсийн дарга

                                       Нийслэлийн Боловсролын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн

                                       хэлтсийн дарга 

                                       Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Ойн хэлтсийн дарга

                                       Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Ерөнхий архитекторын ажлын

                                       албаны дарга Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын Бодлого

                                       зохицуулалтын хэлтсийн дарга

                                       Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн

                                       хяналтын хэлтсийн дарга

                                       Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн:            Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны Газрын менежмент,

                                      төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 

 

        2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан саналыг боловсруулан холбогдох төслийн хамт 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХӨГЖЛИЙН

                                             БОДЛОГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

                                             НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ                                 Ж.БАТБАЯСГАЛАН