Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай

2020-06-15 09:00:55

2020 оны 06 сарын 15-ны өдөр                                          Дугаар А/821                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах

тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, 78 дугаар зүйлийн 78.2.1, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн өмчит зарим байгууллагуудын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй,  Техникийн комиссын дүгнэлтээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, засаж сэлбэж ашиглах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй нь тогтоогдсон тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах доод үнийг нэгдүгээр, дахин дуудлагын худалдаагаар үнэ бууруулан худалдах тээврийн хэрэгслийн үнийг хоёрдугаар, эзэмшигч байгууллагад нь сэлбэгийн журмаар ашиглуулах тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг гуравдугаар, сэлбэгийн буюу хоёрдогч түүхий эдийн зориулалтаар татан төвлөрүүлж худалдах тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

 

      2.Дуудлагын  худалдааг  холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулж энэхүү захирамжийн 1, 2 дугаар хавсралтад заасан төсөвт байгууллагын тээврийн хэрэгслийг худалдсанаас орох орлогыг 100 хувь, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын тээврийн хэрэгслийг худалдсанаас орох орлогын 30 хувийг, 4 дүгээр хавсралтад заасан тээврийн хэрэгслийг худалдсанаас орох орлогыг 100 хувь нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэн ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар /Ш.Үнэнбат/-т даалгасугай.

 

      3.Данс бүртгэлээс хасагдаж буй тээврийн хэрэгслүүдтэй холбогдох шийдвэр гарч, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүртэлх хугацаанд тухайн эд хөрөнгийн  бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллахыг эзэмшигч байгууллагуудын удирдлагад үүрэг  болгосугай.

 

 

 

 

 

 

                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                          С.АМАРСАЙХАН