Эрх олгох тухай

2020-04-30 09:50:59

2020 оны 04 сарын 30-ны өдөр                                        Дугаар А/588                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Эрх олгох тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.1, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан “Засгийн газрын гадаадын зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 20 дугаар зүйлийн 20.5-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Азийн хөгжлийн банк болон Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй ”Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн Төрийн санд байрлах дэд данснуудын төлбөрийн гүйлгээний баримтад 1 дүгээр гарын үсэг зурах эрхийг Төслийн зохицуулагч Б.Болд-Эрдэнэ, 2 дугаар гарын үсэг зурах эрхийг Төслийн санхүүгийн ажилтан Б.Батзориг нарт олгосугай. 

 

      2.Төслийн батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангуулах, дэд дансны зарцуулалтад хяналт тавих, санхүүжилтийг хянан баталгаажуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Р.Батрагчаа/-т, зээлийн ашиглалт, төслийн төсвийн сар, улирал, жилийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажиллахыг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж /Б.Болд-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.

 

      3.Төслийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг заагдсан цаг хугацаанд гаргуулж, нэгтгэн дүгнэж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                           С.АМАРСАЙХАН