Эрх шилжүүлэх тухай

2019-04-12 09:00:57

2019 оны 04 сарын 12-ны өдөр                                      Дугаар А/288                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Эрх шилжүүлэх тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 23/15 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

    1.Нийслэлийн  төсвийн  хөрөнгөөр  2019 онд санхүүжүүлэх "Зорчигч  тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын автобусны угаалгын төвүүдийн тоног төхөөрөмж худалдан авах 900.0 /есөн зуун/ сая төгрөгийн худалдан авах ажиллагааны эрхийг "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ /Г.Төмөрбаатар/-т шилжүүлэн, холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, дүнг танилцуулж ажиллахыг даалгасугай. 

 

    2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан тоног төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааг гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т, захиалагчийн хяналт тавьж, хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтад хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар /Ч.Однасан/-т тус тус даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                         С.АМАРСАЙХАН