Нийслэлийн 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай

2019-04-11 09:05:20

2019 оны 04 сарын 11-ний өдөр                                  Дугаар А/286                                            Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Нийслэлийн 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн

цэрэг халах, татах ажлыг зохион

байгуулах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4, Засгийн газрын 2018 оны мн/135 дугаар тогтоол, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2019 оны н/40 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацааг дуусгаж, бэлтгэлээр халагдсан байлдагч, түрүүчийг хүлээн авах, Хугацаат цэргийн албанд иргэдийг татах ажлыг нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны 05 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

       2.Цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг зохион байгуулах үүрэг бүхий “Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоо”-г  хавсралт ёсоор баталсугай.

           

        3.Дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг доор дурдсан байгууллага, албан тушаалтанд даалгасугай:

 

                3.1.Нийслэлийн Цэрэг татлагын товчоо /М.Отгонбаяр/-т:

             

            а/Hийслэл, дүүргийн “Цэрэг татлагын товчоо”-ны дарга болон гишүүдийн ажил, үүргийн хуваарийг тогтоож, цэрэг халалт, татлагын талаарх эрх зүйн баримт бичгүүдийг сурталчлан, зааварчилгаа өгч, цэрэг татлагын ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих,

 

                3.2.Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт:

 

            а/”Цэрэг татлагын товчоо”-г дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулж, гишүүдэд орон нутгийн засаг захиргааны албан хаагч болон холбогдох байгууллагуудаас оролцуулах,

 

              б/албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын шаардлага хангасан маягтыг хөтлөн, ажлын байр болон тээврийн хэрэгслээр хангаж, шаардлагатай хөрөнгийг гаргах,

        

               в/Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, иргэдийг цэргийн жинхэнэ албанд тэнцүүлэн авч, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас өгсөн даалгаврыг бүрэн биелүүлэх талаар удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах,

 

              г/цэрэг халалт, татлагын үед иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж, хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, цэрэгт татагдагсдыг тээвэрлэх автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг, шалгалт хийж, жолоочийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах,

 

            д/Цэрэг татлагын байрыг зааврын дагуу бэлтгэж, цэргийн жинхэнэ албанд татагдагсдад эрүүл мэндийн үзлэг явуулах нарийн мэргэжлийн эмч, сувилагчийг сонгон, зааварчилгаа өгөх, тэднийг эм, эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж болон мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах,

 

             е/Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2014 оны А/50 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх, цэргийн жинхэнэ албаны хугацааг дуусгаж, бэлтгэлээр халагдаж байгаа цэргийн үүрэгтнүүдийг хүлээн авч, ажлын байранд зуучлах, мэргэжил олгох сургалтад хамруулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх,

 

              ё/Иргэдэд үйлчлэх ая тухтай орчныг бүрдүүлж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх,

 

             ж/цэрэг татлагыг зохион байгуулсан тухай дүн, мэдээг цэрэг татлага дууссанаас хойш 3 хоногийн дотор “Нийслэлийн Цэрэг татлагын товчоо”-нд ирүүлэх.

 

       4.Цэрэг халалт, татлагын ажлыг нэгдсэн удирдлагаар ханган, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд өндөр хэмжээнд зохион байгуулж, дүнг 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т, уг арга хэмжээг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, сурталчилж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс /Ц.Мөнхбаатар/-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                   ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                         С.АМАРСАЙХАН