Хөрөнгө гаргах тухай

2019-04-08 09:00:27

2019 оны 04 сарын 08-ны өдөр                                        Дугаар А/268                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

Хөрөнгө гаргах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1, 104.3, Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 20/17, 20/19 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

    

       1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр Баянгол дүүргийн  21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын нөлөөлөлд өртсөн   2 /хоёр/ иргэний өмчийн газар, үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээг  хавсралт ёсоор баталсугай.

     

       2.Энэ захирамжийн хавсралтад заасан иргэнд нөхөх олговор олгоход шаардагдах 162,837,272 /нэг зуун жаран хоёр сая найман зуун гучин долоон мянга хоёр зуун далан хоёр/ төгрөгийг нийслэлийн 2019 оны төсөвт тусгасан “Газар чөлөөлөх нөхөх олговор”-ын зардлаас санхүүжүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.

    

       3.Нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгуулж, гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөх арга хэмжээ авахыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /Э.Болорчулуун/-нд  даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                               С.АМАРСАЙХАН